Recepčná služba

Hlavnou náplňou recepčnej služieby je evidencia vstupu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel, informačná služba, výdaj kľúčov, ohlasovanie návštev, prepojovanie telefonických hovorov.